Synonymizer với văn bản chỉnh

Các synonymizer phá vỡ toàn bộ văn bản bằng lời nói và câu, sau đó sẽ đặt những lời nói trong hình thức đúng, sau đó chọn một từ từ và cố gắng để đặt nó trong hình thức mà nó đã được ban đầu, đó vẫn giữ ý nghĩa của những văn bản và câu.

Cài đặt công cụ